The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

बहुभाषिक जनसांखिक शब्दकोश

91

Demopædiaबाट
यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्


Translation into Nepali of the Multilingual Demographic Dictionary is an ongoing process.


Go to: Introduction to Demopædia | Instructions on use | Downloads
Chapters: प्रस्ताबना | 1. अबधारणा | 2. जनसंख्या तथ्यांकको उपयोग र प्रशोधन | 3. जनसंख्याको वितरण र बर्गिकरण | 4.मृत्यु र रुग्नता | 5. बैबाहिकता | 6. प्रजनन् | 7. जनसंख्या बृद्धि र प्रतिस्थापन | 8. भौगोलिक गतिसिलता | 9. जनसंख्याको आर्थीक र सामाजिक पक्ष
Pages: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


910

Ugencies भन्नाले जनसंख्याको गुणस्तर सुधार गर्न प्रयास गर्ने एक विधा भन्ने बुझाउछ । यस विधा मा एक बंश बाट अर्को बंश मा जाँदा हुने आँखाको रंग को परिवर्तन जस्ता बंशानुगत गुणको भूमिकामा जोड दिइएको हुन्छ । अरुबाट प्राप्त गुणहरु त्यति नसरे पनि आफैमा निहित गुणहरुले खासगरी अपरिपक्व भ्रुणको मृत्यु गराउन सहयोग गर्दछ ।

1. Eugencies, संज्ञा. - eugenic, विशेषण. - eugenist,नाम.: Eugencies बिषय को बिशेसज्ञ. 2. बंश, नाम. - बंशानुगत, विशेषण.

911 बंशानुगत गुण मा हुने परिवर्तन जिन को माध्यम बाट हुने गर्दछ 1 र यो आमा बाबु बाट छोरा छोरी मा सर्दछ । जेनेटिक्स 2 सब्द, बंशानुगत तत्तोहरुको प्रभाव र एसको परिवर्तन संग सम्बन्धित छ । जिन हरु क्रोमोजोममा रहेका हुन्छन, इनिहरु DNA ( deoxyribonucleic acid) को लामो फिलामेन्टहरु हुन् र कोष को नयूच्लेउस ra ।


Eugenics1 भन्नाले जनसंख्याको गुणस्तर सुधार गर्न प्रयास गर्ने एक विधा भन्ने बुझाउछ । यस विधा मा एक बंश2,बाट अर्को बंश मा जाँदा हुने आँखाको रंग को परिवर्तन जस्ता बंशानुगत गुण3, such as the color of the eyes, from generation to generation. Acquired characteristics4 are not so transmitted. A lethal characteristic5 generally brings about the early death of the foetus.

  • 1. Eugenics, n. - eugenic, adj. - eugenist, n.: a specialist in eugenics.
  • 2. Heredity, n. - hereditary, adj.


911

912

913

914

915

* * *

Go to: Introduction to Demopædia | Instructions on use | Downloads
Chapters: Preface | 1. General concepts | 2. The treatment and processing of population statistics | 3. Distribution and classification of the population | 4. Mortality and morbidity | 5. Nuptiality | 6. Fertility | 7. Population growth and replacement | 8. Spatial mobility | 9. Economic and social aspects of demography
Pages: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

"http://ne-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=91&oldid=53" बाट निकालिएको